« Wstecz

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „INSTRUMENT OCZAMI MAŁEGO MELOMANA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „INSTRUMENT OCZAMI MAŁEGO MELOMANA” I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Instrument oczami małego melomana”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego, zwanego dalej Organizatorem. 

2. Za koordynację Konkursu odpowiada Biuro Koncertowe Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11. 

3. Celem Konkursu jest: - rozbudzenie wyobraźni twórczej i prezentacja talentów plastycznych uczestników; - rozwijanie wrażliwości estetycznej; - uczczenie Dnia Dziecka w formule dostępnej w dobie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat, zamieszkałych na terenie Płocka i powiatu płockiego. 

II. HARMONOGRAM KONKURSU: 

• 1 – 7 czerwca 2020 r. - ogłoszenie konkursu i nadsyłanie prac konkursowych;

• 8 – 9 czerwca 2020 r. – ocena nadesłanych prac i wyłonienie zwycięzców; 

• 10 czerwca – ogłoszenie wyników na stronie internetowej oraz profilu facebook’owym Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, ustalenie sposobu odbioru nagrody. 

III. ZASADY KONKURSU • Uczestnik samodzielnie wykonuje jedną płaską pracę plastyczną, będącą jego autorską interpretacją hasła: „Instrument oczami małego melomana”. Tematem pracy powinien być dowolny instrument muzyczny. • Technika pracy plastycznej jest dowolna (rysunek, forma malarska, wyklejanka, kolaż), a jej format powinien pozwalać na wykonanie fotografii lub skanu. 

• Gotowa praca plastyczna powinna zostać sfotografowana lub zeskanowana.

• Fotografia lub skan pracy plastycznej w formie pliku JPG stanowi właściwą pracę konkursową, którą należy najpóźniej do dnia 7 czerwca 2020 r. przesłać na adres mailowy katarzyna.piotrowska@orkiestraplock.pl wraz z wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgłoszenie w imieniu uczestnika Konkursu wypełnia i wysyła (skan lub zdjęcie podpisanego wydruku) jego rodzic lub opiekun prawny. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs plastyczny. 

• Prace niespełniające zasad uczestnictwa w Konkursie nie będą podlegały ocenie. 

• Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. Dopuszcza się przesłanie prac konkursowych wraz ze zgłoszeniami kilku uczestników z jednego adresu mailowego (np. w przypadku rodzeństwa). Nie będą oceniane prace zbiorowe.

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych. 

• Powołana przez Organizatora komisja konkursowa w terminie od 8 do 9 czerwca dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wyłoni laureatów Konkursu. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 czerwca 2020 r. na stronie internetowej oraz profilu facebook’owym Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego. IV. NAGRODY

• Laureaci konkursu i autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. 

• Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony z rodzicami/opiekunami laureatów i wyróżnionych. 

• Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. V. DANE OSOBOWE 

• Organizator informuje, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego. Podane przez osoby zgłaszające dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, nawiązywaniem kontaktu z właścicielem danych i wskazaniem laureatów Konkursu w ogłoszeniu o wynikach oraz przekazaniem im nagród. Właściciele danych osobowych mają prawo do dostępu, sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych. Szczegółowe informacje zawarte są w formularzu zgłoszenia konkursowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody, na publikację wszystkich prac konkursowych z podaniem imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.orkiestraplock.pl i profilu Facebook’owym Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, a także w informacji prasowej, przesyłanej do mediów. 

• W celu skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może zadzwonić do Biura Koncertowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego pod nr tel. 24 364- 10-84 lub napisać na adres e-mail: katarzyna.piotrowska@orkiestraplock.pl .

o płocku

Czy wiesz, że ...

Kościół św. Dominika w Płocku

jest najstarszą ceglaną budowlą na Mazowszu?
wydarzenia płock
szlaki turystyczne płock

Kontakt:

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Telefon: (+48) 24 364 99 90

Informacja Turystyczna

Telefon/Fax: (+48) 24 367 19 44

e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Sezon zimowy (1 października - 30 kwietnia)

czynne: pon. - piąt. w godz. 8:00 - 16:00

Pozostałe atrakcje turystyczne w Płocku


Szpital Swiętej Trójcy

W 1405 r. księżna Aleksandra, żona Ziemowita IV, siostra ...


Plac Obrońców Warszawy

W 1793 r. do Płocka wkroczyły wojska pruskie, a w ślad za nimi ...


Pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

Pomnik usytuowany jest na deptaku przed Muzeum ...


Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

Szkoła Podstawowa w Radziwiu istniała ...

atrakcje turystyczny